Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Privacy reglement

Privacy Reglement Bark Consult - versie 17 augustus 2015

Toepasbaarheid
Het Privacy Reglement moet tenminste voldoen aan de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”

Cliëntdossier
Van elke aangemelde cliënt wordt een cliëntdossier gemaakt.
Hierin worden in ieder geval alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens betreffende de cliënt en diens opdrachtgever (indien relevant) opgenomen. De dossiers zijn uitsluitend toegankelijk voor bARK (freelance) medewerkers, indien dit ten behoeve van de uitvoering van rol noodzakelijk is.
De coaches en medewerkers van Bark Consult hebben de privacy verklaring door ondertekening van de Bark Overeenkomst van Opdracht onderschreven.
Buiten de organisatie van Bark Consult B.V. kunnen ten behoeve van certificering en tevredenheidsonderzoeken zonder toestemming van de betrokkenen persoonsgegevens worden verstrekt aan de uitvoerende Auditor in het kader van het regelmatig vereiste cliënttevredenheidsonderzoek.

Rechten van cliënten
Cliënten hebben volgens de WBP de volgende rechten en dienen hierop bij aanvang van het traject gewezen te worden:

  1. Recht op informatie: de cliënt moet kunnen nagaan wat er met zijn gegevens gebeurt;
  2. Recht op inzage: de cliënt heeft het recht om inzage te verzoeken in zijn persoonsgegevens (digitaal of handmatig);
  3. Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming: de cliënt heeft het recht te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel;
  4. recht op verzet: de cliënt heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens.

Afspraken met cliënt over rapportage voor aanvang traject.
1. Voor aanvang van het traject wordt de cliënt door de behandelend coach geïnformeerd welke  afspraken gemaakt zijn betreffende rapportage(s): aan wie, welke gegevens, op welke wijze  (schriftelijk/mondeling), met welk doel en in welke periodes worden verstrekt.
2. Cliënt krijgt altijd inzage in de rapportages en dient in te stemmen als het gaat om de inhoud.  Met rapportages die alleen over de voortgang gaan, behoeft niet direct instemming te worden  verkregen, indien de klant niet tijdig meewerkt. In een aantal situaties is Bark gebonden aan verplichte voortgangsrapportages.

Ten aanzien van de UWV trajecten staan de eisen voor de rapportages verwoord in de betreffende overeenkomsten met UWV en tussen UWV en cliënt. De cliënt ontvangt hierover van het UWV informatie. Ten aanzien van andere trajectuitvoeringen wordt hierover in de Algemene Voorwaarden van Bark Consult informatie verstrekt.

Rapportage gezondheidsgegevens
Als het gaat om het verstrekken van gezondheidsgegevens aan opdrachtgever of aan arts(en)/ medisch adviseur(s) dan zal Bark zich daar in principe van onthouden.

Verwijdering gegevens
Vijf jaar na datum van het laatste contact (exit gesprek) met de cliënt worden alle persoonsgegevens van de cliënt vernietigd.  Tenzij de cliënt schriftelijke toestemming vraagt voor een andere bewaartermijn. UWV gegevens worden in opdracht van het UWV tenminste vijf jaar bewaard.

Bark Coaches tekenen geheimhoudingsverklaring
Met elke coach zijn schriftelijke afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in de Bark Overeenkomst Van Opdracht die met elke Bark coach is afgesloten en is ondertekend. Hierin is een geheimhoudings-verklaring opgenomen ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Laatst gewijzigd op 17 augustus 2015

Wouter Fontein
directeur Bark Consult
E: w.fontein@barkconsult.nl
T:  0343710140