Info en aanmelding! Gratis Verzuim- en re-integratieconsult Profiteer van onze kennis!

Klachtenregeling Bark Consult

Klachtenregeling Bark Consult - versie 17 augustus 2015

Toepasbaarheid
Dit klachtenreglement regelt de wijze waarop een klacht cq. verbeterpunt met betrekking tot de dienstverlening van Bark Consult inzake de Gedragscode wordt behandeld.

Bark is lid van OVAL – de Organisatie Voor Activering en Loopbaan. Bark voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van OVAL : zie http://www.oval.nl/images/Kwaliteitseisen_OVAL_6-12-2012.pdf

Aanhangig maken van een klacht
Bevoegd tot het indienen van een klacht zijn:
A. Iedere cliënt of opdrachtgever die meent dat Bark Consult de uitvoering van de werkzaamheden niet naar behoren heeft verricht.
B. Belanghebbenden die menen dat Bark Consult inbreuk heeft gemaakt op de Gedragscode of Privacy reglement.

Art. 1.
Een klacht dient schriftelijk (bij voorkeur binnen 2 weken na een geconstateerde tekortkoming of uiterlijk binnen 2 weken na afronding van een traject) voorzien van datum en voldoende inhoudelijk gemotiveerd bij de directeur van Bark Consult te worden ingediend. Dit kan via E-mail: w.fontein@barkconsult.nl  of per post: Bark Consult, ter attentie van Wouter Fontein,  Rijndijk 304C  2394 HC Hazerswoude-Rijndijk.

Art. 2.
Bij de indiening van een klacht behoort een heldere omschrijving van:
• de aard van de klacht;
• de periode / datum waarop de klacht betrekking heeft;
• de aanleiding en omvang van de klacht;
• de persoon/ coach- of situatie op wie/waarop de klacht betrekking heeft;
• suggesties van mogelijke oplossingen;
• welke schade is geleden
Uiteraard dienen de gegevens van de indiener te worden verstrekt te weten naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Art. 3. 
De klacht kan alleen worden ingediend over een nog lopende trajectuitvoering of over een trajectuitvoering die niet langer dan twee weken is afgerond.

Afwikkeling van een klacht
Art. 4.
De directeur van Bark Consult stuurt zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 2 weken) schriftelijk een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven welke stappen zullen worden ondernomen om de klacht mogelijk op te lossen.

Art. 5. 
De directeur onderzoekt de klacht en pleegt daarbij “hoor en wederhoor” bij alle betrokkenen.

Art. 6. 
De directeur geeft zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 4 weken na de ontvangst van de klacht) een schriftelijke reactie aan de indiener. Daarbij kan het gaan om een voorstel op welke wijze de klacht kan worden opgelost, of om nadere toelichting op welke wijze een verder vervolg van het onderzoek wordt voorgestaan en hoeveel tijd daartoe nodig wordt geacht.

Art. 7.
Een klacht dient uiterlijk binnen 2 maanden te zijn opgelost. De uitkomst zal door de directeur onderbouwd en schriftelijk aan de indiener worden teruggekoppeld. Daarbij is het de cliënt  of opdrachtgever vrij om daarover een gesprek aan te vragen.

Art 8.
Indien de afwikkeling van de klacht binnen 2 maanden niet naar tevredenheid van de cliënt en/ of opdrachtgever is afgerond, kan men zich desgewenst wenden tot OVAL (de Organisatie Voor Activering en Loopbaanadvies aan welke gedragsregels Bark is gehouden) of juridische stappen ondernemen.

Art 9.
Een klacht wordt niet (verder) in behandeling worden genomen indien:

  • de indiener heeft verzuimd om de klacht inhoudelijk onderbouwd, tijdig (binnen de gestelde tijd – zie art 1) schriftelijk bij de directeur aanhangig te maken;
  • de indiener onbevoegd is (geen cliënt of opdrachtgever is);
  • de klacht op evident onjuiste gronden is gebaseerd, zowel wat betreft de feiten als de toepassing van de Gedragscode of Privacy regels.

Wouter Fontein
directeur Bark Consult
T:  0343 710140
M: 06-51709485