Algemene Voorwaarden Bark Consult

Algemene voorwaarden Bark Consult  - versie 17-08-2015 

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1.  In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a.    Bark Consult: de besloten vennootschap Bark Consult B.V., gevestigd Rijndijk 304c te 2394 CH Hazerswoude-Rijndijk;
b.    Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Opdracht geeft aan Bark Consult voor het uitvoeren van werkzaamheden cq. het leveren van diensten;
c.    Opdracht: een schriftelijk akkoord of E-mailbericht van de Opdrachtgever tot het leveren van een dienst, dat door Bark Consult is aanvaard;
d.    Coach (Loopbaan- of Re-integratie): de werknemer of zelfstandige die de Opdracht namens Bark Consult uitvoert;
e.    Derde(n): zelfstandige partij(en) die een overeenkomst met Bark Consult heeft of namens wie Bark Consult een Opdracht uitvoert;
f.    Cliënt: de natuurlijk persoon voor wie een Opdracht aan Bark Consult is verstrekt;
g.   Overkoepelende overeenkomst is een met opdrachtgever of derde(n) afgesloten overeenkomst die niet de reguliere uitvoeringsofferte van een Bark maatwerkdienst betreft.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
2.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Bark Consult worden aangegaan. De toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Bark Consult schriftelijk met de toepassing van die andere voorwaarden heeft ingestemd.
2.2.  Coaches en derden die door Bark Consult worden ingezet bij de uitvoering van aan haar verstrekte Opdrachten komt ook een beroep toe op deze algemene voorwaarden.
2.3.  Als een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden hun geldigheid verliezen, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval treden
Opdrachtgever en Bark Consult in overleg over een geldig alternatief, dat zoveel mogelijk aan de bedoeling van de vervallen bepaling beantwoordt.
2.4.  De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Bark Consult schriftelijk instemt met de toepasselijkheid van die voorwaarden.

ARTIKEL 3: OFFERTES
3.1.  Door Bark Consult verstrekte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de dagtekening. Na deze termijn komt de offerte te vervallen en kunnen daaraan geen
rechten meer worden ontleend, ook niet bij toekomstige Opdrachten.
3.2.  De door een Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in een offerte binden Bark Consult niet, zelfs indien het slechts minimale afwijkingen van het oorspronkelijke
aanbod betreft, tenzij deze wijzigingen door Bark Consult schriftelijk zijn geaccepteerd.
3.3.  Prijzen genoemd in offertes zijn in het algemeen exclusief BTW (en mogelijke overige heffingen van overheidswege) tenzij anders vermeld.
3.4.  Samengestelde offertes, bestaande uit verschillende diensten met prijsvermelding, kunnen slechts als geheel worden geaccepteerd. De vermelde prijzen geven geen recht op verrichting van afzonderlijke diensten.
3.5.  Acceptatie van een offerte kan schriftelijk en langs elektronische weg plaatsvinden.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
4.1. Van de Opdrachtgever wordt verwacht om informatie die voor Bark Consult relevant is bij het uitvoeren van de Opdracht te verstrekken.
4.2. Wanneer de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd of slechts tegen hogere kosten kan plaatsvinden als gevolg van door de Opdrachtgever of Cliënt veroorzaakte
wijziging/aanpassing, dan kan Bark Consult de ontstane meerkosten na overleg met de Opdrachtgever aan Opdrachtgever doorbelasten.
4.3. De Opdrachtgever zorgt er voor dat zij gerechtigd is tot het gebruik van alle aan Bark Consult verstrekte informatie, zonder daarmee inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Bark Consult voor aanspraken van derden in verband hiermee.
4.4. Wanneer een Opdracht wordt verstrekt door meer dan 1 persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan Bark
Consult verschuldigd zijn.
4.5. Bij wanbetaling door de Opdrachtgever is de Cliënt in persoonlijk gehouden tot betaling van de Opdracht, onverschillig of de factuur daarvoor, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van de Opdrachtgever is gesteld dan wel ten name van de Cliënt als natuurlijk persoon, tenzij sprake is van faillissement.

ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1. Alle aan Bark Consult verstrekte Opdrachten leiden voor haar tot een inspanningsverplichting. Bark Consult voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit.
5.2. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de Opdracht nodig is, heeft Bark Consult het recht om (delen van) de Opdracht door derden te laten uitvoeren. Bark Consult zal daarbij haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
5.3. Bark Consult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
5.4. Bark Consult is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend waren.
5.5. Als is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bark Consult de uitvoering van die werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd cq. heeft betaald.
5.6. Als de door Bark Consult of door Bark Consult ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK
6.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten tot wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht, brengt Bark Consult de noodzakelijke aanpassingen aan in Opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever in rekening.
6.2. Indien Bark Consult in haar voorstel of offerte een termijn heeft vermeld waar binnen de Opdracht gereed is, dan betreft dat geen fatale termijn maar een indicatie. Wijzigingen zoals bedoeld in lid 1 kunnen leiden tot een latere voltooiing van de Opdracht, zonder dat de Opdrachtgever daar rechten aan kan ontlenen. Bark Consult zal de Opdrachtgever er zo spoedig mogelijk over informeren indien deze situatie zich voordoet, onder opgave van de verwachte invloed op de datum van voltooiing.

ARTIKEL 7: DUUR VAN DE OPDRACHT
7.1. Tenzij anders is overeengekomen worden Opdrachten aan Bark Consult geacht te zijn verstrekt voor een bepaalde tijd, totdat de geoffreerde werkzaamheden zijn voltooid.
7.2. Bark Consult is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de Opdracht tussentijds op te zeggen wanneer de Opdrachtgever in gebreke is met het voldoen van zijn verplichtingen jegens Bark Consult.

ARTIKEL 8: TARIEVEN EN BETALING
8.1. Door Bark Consult wordt, direct na de start van de opdracht, de totale opdrachtsom van de goedgekeurde offerte gefactureerd aan de Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2  Tussentijdse opzegging of beëindiging van een trajectuitvoering door de Opdrachtgever of klant is mogelijk, maar ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de gehele Opdrachtsom aan Bark Consult te vergoeden, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
8.3. Wanneer partijen uit te voeren werkzaamheden niet via een offerte of anders zijn overeengekomen, stelt Bark Consult haar tarief vast volgens haar uurtarief.
8.4. In het tarief van Bark Consult zijn de kosten van secretariële werkzaamheden, voorbereiding van de consulten, de consulten, de testen en uitwerking daarvan, locatiekosten, porto-/telefoonkosten en E-mailverkeer inbegrepen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
8.5. Wanneer een cliënt een afspraak met een coach binnen 24 uur voor een afgesproken consult afzegt , dan wordt dit consult in het algemeen (ter beoordeling van de coach) geregistreerd als een uitgevoerd consult.
8.6. Betaling moet binnen 21 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bark Consult geeft geen recht op korting, verrekening of opschorting ten aanzien van factuurbedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.7. Na de vervaldatum van een factuur is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Bark Consult het recht om aan Opdrachtgever een rentevergoeding door te belasten ter hoogte van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand, geldt als volle maand. Bark Consult berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is getreden, totdat het bedrag volledig is betaald.
8.8. Op de Opdrachtgever die in verzuim verkeert, kan Bark Consult de buitengerechtelijke incassokosten verhalen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
8.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Bark Consult op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.10. Zo lang de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van een voorschot, factuur of het stellen van zekerheid, is Bark Consult gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten.

ARTIKEL 9: (INTELLECTUELE-) EIGENDOMSRECHTEN
9.1. Alle door Bark Consult geleverde zaken, zoals testuitslagen, onderzoekuitslagen, rapportages, e.d. blijven eigendom van Bark Consult totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
9.2. Bark Consult behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bark Consult heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 10: KLACHTENPROCEDURE
10.1. Zie hiertoe de klachtenprocedure van Bark Consult.

ARTIKEL 11: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Bark Consult heeft een WA aansprakelijkheids- en een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Aansprakelijkheid van Bark Consult voor (indirecte) gevolgschade, ontstaan bij de uitvoering van de Opdracht, wordt uitgesloten.
11.2. Iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Bark Consult is beperkt tot eenmaal het factuurbedrag met een maximum van € 250.000,-.
11.3. Indien de aansprakelijkheid van Bark Consult niet gedekt wordt door een verzekering, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de Opdrachtsom van de Opdracht, waarover de aansprakelijkheid is ingetreden. Indien de Opdracht deel uitmaakt van een meeromvattende Opdracht is de aansprakelijkheid beperkt tot het overeenkomende deel van de Opdrachtsom. Bij een duurovereenkomst is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over de zes maanden, voorafgaand aan het intreden van aansprakelijkheid.
11.4. Bark Consult is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden en overbrenging van virussen.
11.5. Bark Consult is niet aansprakelijk voor schade waarvoor Opdrachtgever zich, op gebruikelijke voorwaarden, kan verzekeren.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING
12.1. Wanneer een overkoepelende overeenkomst tussen partijen is aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur, heeft iedere partij het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen per aangetekende brief. De opzeggende partij zal daarbij een opzegtermijn van twee volle kalendermaanden in acht nemen.
12.2. Bark Consult is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer na het sluiten van de overeenkomst Bark Consult ter kennis is gekomen te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal kunnen nakomen.
12.3. Bark Consult is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bark Consult kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bark Consult op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.4. Als Bark Consult tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan, tenzij dit Bark Consult verwijtbaar is. Wanneer de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bark Consult gerechtigd tot invordering van kosten  die daardoor zijn ontstaan.
12.5. Wanneer de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bark Consult gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding is verplicht.

ARTIKEL 13: OVERMACHT
13.1. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bark Consult geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
13.2. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.3. Is Bark Consult op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel factureren.

ARTIKEL 14: VRIJWARINGEN
14.1. Opdrachtgever vrijwaart Bark Consult voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Bark Consult toerekenbaar is. Indien Bark Consult door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bark Consult zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bark Consult, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bark Consult en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15: GEHEIMHOUDING EN GEGEVENSVERWERKING
15.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de Opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
15.2. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie die al op andere wijze openbaar was voordat deze tussen partijen werd uitgewisseld.
15.3. Moet Bark Consult volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding en is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht op grond daarvan te ontbinden.
15.4. Opdrachtgever is er mee bekend en gaat ermee akkoord dat persoons- en andere gegevens betreffende Cliënten en Opdrachtgevers worden opgeslagen in de dossier- en cliëntenadministratie en in geautomatiseerde bestanden van Bark Consult. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de dienstverlening aan de Opdrachtgever en Cliënten in de ruimste zin van het woord.
15.5. Het is Bark Consult toegestaan om de in het vorige lid bedoelde gegevens te gebruiken voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. Daarnaast is het Bark Consult toegestaan deze gegevens te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits deze informatie niet herleidbaar zijn tot individuele Opdrachtgevers of Kandidaten.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
16.1. Op elke Opdracht tussen Bark Consult en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een Opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
16.2. Opdrachtgever zal mogelijke vorderingen uitsluitend instellen tegen Bark Consult en niet tegen haar bestuurders en/of werknemers, behoudens voor zover hen een voldoende ernstig en persoonlijk verwijt treft.
16.3. Geschillen die voortvloeien uit aan Bark Consult verstrekte Opdrachten, of de uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een rechter te Leiden.

Wouter Fontein
directeur Bark Consult
T : 0343710140
M: 06 51709485
E: w.fontein@barkconsult.nl